EL YAZMASI MANTIK KİTABI

er-Risaletü'ş-şemsiye fi kavaidi'l-mantıkiye -El yazısı- / Ebü'l-Hasen Necmüddin Debiran Ali b. Ömer el-Katibî el-Kazvinî, 64 s.