TERCÜME-İ ŞERİFE TÜRKÇE KUR’AN-I KERİM

Tercüme-İ Şerife Türkçe Kur’an-ı Kerim – İstanbul: Yeni Şark Kütüphanesi (Matbaa-i Ahmet Kamil), 1926

14x20 cm.

Ders Vekili Halis, Meclis-i Maarif A’zasından Hacı Zihni ve Faiz ve Müellefat-ı Şer’iye Tetkik Hey’eti A’zasından Aydoslu Tevfik Efendi merhumlardan mürekkep komisyon-ı mahsus tarafından 1323 senesinde tetkik ve takdir edilmiş (Tafsilü’l-Beyan fi Tefsirü’l- Kur’an) nam el yazması mufassal tefsirin özüdür