OSMANLI DEVLET ve VİLAYET YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KAYNAK1902 TARİHLİ DEVLET SALNAMESİ - OSMANLI TUĞRASI VE AY YILDIZLI CİLDİNDE

Salname-i Devlet-i Aliye-i Osmaniye - 1320 sene-i hicriyesine mahsus - 58. def'a / Dersaadet [İstanbul]: Daru't-Tıbaatü'l-Amire, 1318 [1902]

885 sayfa; 14x19 cm