VİLDAN FAİK'İN TESHİLÜ'S-SARF - DİL BİLGİSİ KİTABI 1. BASKI 1901 - MEKTEB-İ HARBİYE-İ ŞAHANE MATBAAS BASKISI

Teshilü's-sarf / eser Vildan Fâik .-- birinci tab'ı [1. bs.] .-- İstanbul: Mekteb-i Harbiye-i Şahane Matbaası, Mart 1317 R [Mart 1901 M]., Haliyle, kapak künye sayfasına yapışmıştır
152, 4, [1] s. ; 24x16 sm. .-- (Külliyat-ı Ulum-ı Diniye ve Edebiye ve Hikemiye ile Elsine-i Muhtelifeden Takım; 2 - Kısım; 1 Sıra; 1).

Meclis-i Maarif-i Askerî tarafından bi't-tedkik külliyata kabul ve dahil olunmuşdur.
Kitabın sonundaki ebced ile numaralanmış ilave sayfalarda "Hata-Sevab Cedveli" ile "Muallimlere İhtar" yazısı vardır.