MASONLUK ŞAHADETNMESİ ÜSTAD-I A'ZAM MEFFEIN OLUER İMZALI

Maşrık-ı A’zam-ı Osmanide Dersaadet - Sani'-ı A’zam-ı Kainat Şerefine MAŞRIK-I A'ZAM -I OSMANİ DERSAADET -Maşrık’ın ZİYÂ-YI ŞARK mahfili muhteremesi resmi duhulü icra edilmiş olan birâderimiz AHMET MUZAFFER’e Osmanlı maşrık-ı A'zamına tâbi' Ziya-yı şark mahfil-i muhtereminde İskoçya kadim ve makbul tarikatının derece-i sâlise üstadlığına terfi' şahadetnâme. – 9 Kasım 1921 – 46,5x30,5 cm. Mühürlü-

Mühür: Şark-ı Ekber Dersaadet Üstad-ı A’zamı
Mühür: Dersaadet’te münakid Osmanlı İmparatorluğu ve tevâbi’i Şark-ı Ekber-i Millisi

Hürriyet, Musavat, Uhuvvet - İttihad, Kuvvet, Terakki